Описание

Медицинско бяло масло по „GTL“ технология
Shell Ondina X 420 се състои от въглеводороди с изопарафинова структура, произведени по технология „GTL“ – синтез на течни продукти от газ. Shell Ondina X 420 отговаря изцяло на строгите изисквания за фармакопейна чистота.

Shell Ondina X 420 не представлява някаква значителна заплаха за здравето и безопасността при правилна употреба съгласно препоръчаните приложения и поддържане добри норми на промишлена и лична хигиена. Да се избягва контакт с кожата. Носете непромокаеми ръкавици при боравене с продукта. При контакт с кожата измийте веднага със сапун и вода.
Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Информация за безопасност на
продукта, които може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com